Учебен център - НСБС

Митническо представителство

Описание

Придобиване на професионална квалификация по "Митническо представителство", част от професия "Спедитор-логистик" Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика". Обучението осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията. Приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН.

Компетенции

 • документално оформяне на внос на стоки  
 • документално оформяне на износ на стоки
 • оформяне на транзит на стоки
 • оформяне на безмитен внос
 • складове под митнически контрол
 • документи и процедури при всеки митнически режим
 • процедури при изоставени стоки в складовете
 • деклариране на стоки по система Интрастат
 • видове складове под митнически контрол

Курс за придобиване на професионална квалификация по

"МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО",  част от професия "Спедитор-логистик" 
Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Съгласно националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти) и европейската квалификационна рамка ECVET. Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН , което е припознато в страните от ЕС.

Знаете ли, че ако кандидатствате да получите статус на Одобрен икономически оператор (ОИО) или кандидатствате за всички видове опростени митнически процедури, един от показателите е доказване на професионална компетентност на Вашите служители?

Форма на обучение Период на провеждане
100% дистанционно
месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE + онлайн лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!
06.02. - 18.03.2023
29.05. - 08.07.2023
25.09. - 04.11.2023
06.11. - 09.12.2023
Присъствено дневно
присъствен практикум (03-05.05.2023 г.) + месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE
03.04. - 13.05.2023
Индивидуално
месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE + видео записи на всички лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!
при запитване

Валидиране на знания

Удостоверете своята компетентност в областта на митническото представителство!

при запитване


Целева аудитория: Служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с митническо представителство или осъществяващи външнотърговска дейност.
Очаквани резултати от обучението. Успешно завършилите курса ще имат знания,  умения и компетентности да:

 • Извършват митническо представителство и организират поставянето на стоки под митнически режим, като прилагат Митническия кодекс на ЕС и националното митническо и данъчно законодателство;
 • Изготвят документите за разпореждане със стоките или за тяхното поставяне под митнически режим;
 • Класират стоките в митническата тарифа на ЕС и определят тяхната митническа стойност;
 • Работят със сключените от ЕС споразумения за свободна търговия и на тази основа да определят произхода на стоките;
 • Познават информационните технологии в митническото представителство - системите за контрол на вноса, износа, транзита, БАЦИС, ИНТРАСТАТ и др.;
 • Консултират клиента за митническите формалности и оформянето на стоката.
Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.
Обучението осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията. Приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН и EUROPASS приложение към него


УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА:

ТЕМА 1: Правно-нормативна уредба на митническия контрол и митническото представителство – същност, обхват и характеристики. Митническия кодекс на Съюза и националното митническо и данъчно законодателство.

1.1. Характеристика на митническия контрол

 • Същност и обхват на митническия контрол;
 • Функции и задачи на митническия контрол;
 • Правно-нормативна уредба на митническия контрол;
 • Органи и организация на митническия контрол;
 • Видове контрол. Процедури за осъществяване контролните функции на администрацията. Решения по прилагане на митническото законодателство; 
 • Митнически нарушения. Административнонаказателно производство.

1.2. Същност и съдържание на митническото представителство

 • Същностна характеристика на митническото представителство;
 • Права и задължения на митническите представители.

ТЕМА 2: Митнически, търговски, транспортни и други специфични документи при митническото представителство

 • Търговски документи;
 • Транспортни документи;
 • Митнически документи;
 • Други специфични документи.

ТЕМА 3: Обхват и технология на митническото представителство  при внос, износ и транзит на стоки.

 • Митническа стойност;
 • Тарифно класиране на стоки;
 • Преференциален и непреференциален произход на стоки;
 • Мерки на търговската политика на ЕС, защита на интелектуалната собственост;
 • Поставяне на стоки под митнически режим- документи и процедури.
 • Действия на митническите представители при внос на стоки;
 • Действия на митническите представители при износ на стоки;
 • Действия на митническите представители при транзит на стоки.

Тема 4: Обхват и технология на митническото представителство при акцизното облагане        

 • Специфични нормативни изисквания към акцизните стоки;
 • Технологични особености на митническото представителство при акцизното облагане - документи и процедури;   
 • Контролни действия на митническите представители.
 • Митнически нарушения и наказания, произтичащи от акцизното законодателство.

Тема 5: Информационни технологии в митническото представителство. Обхват и технология на представителството при вътрешно-общностната търговия

 • Системи за контрол на вноса, износа, транзита, БАЦИС;
 • Софтуерни приложения, използвани в митническото представителство.
 • Документи и процедури при вътрешнообщностната търговия
 • Система ИНТРАСТАТ за отчетност на вътрешнообщностната търговия

Практически занимания и указания: Запознаване със сайта на Агенция Митници, видове представителство (пълномощно - форма, заверки); необходими документи и процедури при всеки митнически режим (примери за цялата процедура при внос и износ); основни правила и логика на тарифирането (запознаване и демонстрация в ТАРИК); процедури при изоставени стоки в складовете; специфични казуси по деклариране на пристигания и изпращания на стоки по система Интрастат; видове складове под митнически контрол; защита на интелектуалната собственост.

Документи за записване: заявление, диплома за завършено образование и медицинска бележка от личния лекар.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТУК

Такса участие в присъствена форма:

 • за участник от фирма - 570 лв. без ДДС (684 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 570 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 456 лв. без ДДС (547.20 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение, кафе паузи.

Такса участие в дистанционна форма:

 • за участник от фирма - 470 лв. без ДДС (564 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 470 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 376 лв. без ДДС (451.20 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение.

Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС).
Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.


Таксата се превежда по банкова сметка в лева: Учебен Център НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК      IBAN BG08UNCR7000 1522 0994 82   BIC Code UNCRBGSF


За допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 0879 60 96 50, е-mail: secretariat@nsbs.bg

При заявен интерес от 10 души, чрез изпратена регистрационна карта, може да се проведе присъствен допълнителен курс извън обявения в годишния план-график.

Записване за курс: Митническо представителство

 

Другите за нас

Back to top