ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

29
August 2023

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


#

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪГЛАСНО GDPR

Информация относно Администратора на лични данни:
Учебен център – НСБС ЕООД е еднолична собственост на Национално сдружение на българските спедитори - НСБС, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и aдрес на управление: 1111 София, бул. Шипченски проход № 43 вх. Б, ет.1;  телефони:  02 971 48 22; 02 971 50 25;  0878 609 616/617; електронни адрес: office@nsbs.bg; secretariat@nsbs.bg

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛОВИЯ НА „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР – НСБС“ ЕООД

1. Програма и покани – Актуалните дати за обучителните курсове, мястото за провеждане, таксата за участие  и преподавателите са обявени на сайта на Учебен център – НСБС ЕООД. Центърът си запазва правото (ако се наложи) да смени един преподавател с друг без да уведомява участниците. При промени на датите Центърът уведомява всички заявили участие в обучителния курс по телефон или електронна поща (e-mail).

2.Заявяване на участие се извършва след изпращане на попълнена електронна заявка за участие в обучение на е-mail: secretariat@nsbs.bg; office@nsbs.bg ​

 • Запазване на място се извършва чрез заплащане таксата за обучение по банков път, като посочената в заявката, в сайта или в проформа фактурата сума се превежда по посочената в същия документ банкова сметка. Центърът няма ангажимент да запази местата на заявителите, които не са заплатили обучението.
 • При отлагане от участниците на заявено и платено участие, ако отлагането е направено по-малко от 5 работни дни преди началото на курса, Центърът удържа 50% от цената на заплатеното обучение. Ако се запишат за нови дати, участниците заплащат допълнително 50%.
 • При неявяване на обучение или при отказ от участие, направен  от участника или фирмата му по-малко от 2 дни по-рано, заплатената сума не се възстановява.
 • При отменяне на дати на курс от Учебен център – НСБС, участниците имат избора да получат обратно 100% от заплатената сума или да бъдат прехвърлени за участие в следващо абучение.
 • Отстъпки при записване на повече служители от 1 фирма: за двама и за всеки следващ служител – 5% от  стойността на курса
 • При поправителен изпит: Такса 60 лв. с ДДС, която включва предоставяне на достъп до платформата за подготовка, упражнения и изпит поправка. 
 • Издаване на Европейско приложение EUROPASS: Такса 60 лв. с ДДС.

3.Учебен център – НСБС има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни на курсистите. Данните се ползват за комуникация по повод на обученията, за организационно-технически цели, за издаване на удостоверения и фактури.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪГЛАСНО GDPR В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР – НСБС ЕООД

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР – НСБС  се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събирането и обработването на лични данни. Ние възприемаме като наше задължение полагането на надлежна грижа при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита от неправомерни действия.

С настоящия документ Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни, за правата, свързани със защита на личните данни, които имате, и Ви предоставяме информацията по чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП. Съдържанието и обхвата на обработваните данни са в съответствие с вида на продуктите и услугите, които Вие искате или вече ползвате.

II. ЦЕЛ И ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП Учебен център – НСБС обработва лични данни  на физически лица при:

 • установяване на самоличността на обучаемия, респ. клиента  през всички етапи на комуникация;
 • управление и изпълнение на клиентски заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;
 • онлайн записване за обучения;
 • издаване на удостоверения за участия в обучения;
 • изготвянe на предложение за сключване на договор;
 • изготвяне и изпращане на сметки/фактури за продукти и/или услуги, които произвежда и предоставя Учебен център – НСБС;
 • изпращане на информационни бюлетини и рекламни съобщения, свързани с предлаганите от нас продукти и услуги;
 • за да осигури необходимото цялостно клиентско обслужване, както и да събира дължимите суми за получените продукти и услуги;
 • изготвяне на предложения за сключване на договори за фирмени обучения и самото сключване на договори, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекти на договори, до достигане на договор;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които клиентите получават от Учебен център – НСБС;
 • изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, несъответствия, грешки или за да се отговори на подадени от клиентите молби, жалби, предложения и др.;
 • анализ на клиентска история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на най-подходяща оферта от Учебен център – НСБС;
 • оценка и измерване на ефективността от рекламите на Учебен център – НСБС, както и да се предложи рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите на клиентите;
 • проучване и анализ на клиентското търсене на продукти или услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация, за да се установят основни тенденции, за подобряване на разбирането за поведението на клиентите и с цел сътрудничество с трети лица, за да предоставим нови продукти или услуги за нашите клиенти;
 • извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане.

За изпълнение на нормативни задължения:

 1. За професионални обучения Учебен център - НСБС изисква, съхранява и обработва идентификационни лични данни на курсистите на основание:
 • чл. 53 / 1/ от Правилника на центъра в срокове, предвидени в ЗПОО и правилника за прилагане на Закона.
 • /2/ Задължителната документация в Центъра и сроковете за нейното съхранение са съгласно чл. 76 от Наредба 4.

2. Учебен център – НСБС обработва идентификационни лични данни, данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки, сметки и други лични данни, за да спази задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

 • задължения за предоставяне на информация на НАПОО и държавни контролни органи;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни, като Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материално правни нормативни актове.

 Видове  данни обработвани от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР – НСБС 
Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни").
Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни. Физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Информацията, която съхраняваме и обработваме може да бъде:

 • лични данни: три имена, длъжност/позиция, адрес, имейл адрес, телефонен номер;
 • данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки и други документи, както и за доказване на тяхната достоверност;
 • данни, които се обработват в електронните съобщителни мрежи, електронна поща, писма, информация за заявките за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • информация за вида и съдържанието на офертно предложение, маркетингово проучване или предложение, договорно отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително записи на обаждания;
 • маркетингови проучвания на предпочитания за продуктите или услугите, които произвеждаме или предоставяме;
 • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията, направени към Учебен център - НСБС;
 • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от Учебен център - НСБС за идентификация;
 • данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството или мобилни приложения;
 • информация за използваните крайни електронни съобщителни устройства, вида на устройствата, използваната операционна система, IP адрес за платформата за дистанционно обучение и при посещение на интернет страницата ни.

Когато обработваме личните данни и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на клиентски заявки за продукти или услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнението на тези цели.
Без тези данни не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни се предоставят данни за идентификация, не бихме могли да сключим договор за продукт или услуга.

III. ДАВАНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ

Физическите лица дават изрично съгласие за получаване на бюлетини за предстоящи обучения чрез:

 • Лично абониране през страницата на Учебен център – НСБС http://nsbs.bg/learnings/courses/all/special/
 • Деклариране в заявлението за регистриране за обучение, че дава своето изрично съгласие  да получава информация за предстоящи обучения на Учебен център – НСБС на предоставения електронен адрес.

Изрично съгласие за получаване на бюлетини за предстоящи обучения съгласно
чл. 6, ал. 1, б. (а) на Регламента

.ДА  (отбележете с Х)

НЕ  (отбележете с Х)

Предоставените от субектите на лични данни съгласия за обработване на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време. Отказът за получаване на информация или оттеглянето на съгласието се  извършва чрез:

 • Отписване от абонамент през електронния бюлетин на Центъра, в който има следното поле:

„Съгласно Закона за електронна търговия това съобщение може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате този бюлетин Управлявайте своите данни за абонамент или се отпишете тук! „

 • Изпращане на мейл на: office@nsbs.bg с тема „ОТКАЗ“

Ако субектът на лични данни оттегли съгласието си за обработване на лични данни по някой или всички начини, Учебен център - НСБС няма да използва личните данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Учебен център - НСБС  има голямо портфолио от предлагани продукти и услуги. При предоставяне на съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички продукти и услуги, които клиента ползва.
Оттеглянето на личните данни, когато те касаят изготвяне на оферти, сключване на договори, изготвяне на документи, може да доведе до невъзможност за извършване на тези действия. За всяко оттегляне на лични данни субектът на лични данни ще бъде уведомен до какви последици може да доведе това, съгласно отношенията с  Центъра.  

IV. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Основанието за обработка на личните данни е посочено в чл. 6, ал. 1 на Регламент (ЕС) 2016/679. С приемането на общите условия на тази политика, при подаване на информация към администратора на лични данни, съдържаща лични данни, или при сключването на писмен договор, между администратора на лични данни и субекта на лични данни се създава договорно отношение, на което основание администратора на лични данни обработва лични данни, а именно съгласно: чл. 6, ал. 1, б. (б) на Регламента. Данните за изпращане на информационни бюлетини, нюзлетъри, маркетингова информация и т.н. се обработват на основание на дадено от субекта на лични данни изрично съгласие според чл. 6, ал. 1, б. (а) на Регламента. Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели - 6, ал. 1, б. (a) на GDPR.
Събирането на лични данни се осъществява чрез онлайн регистрационна форма за записване в обучения, съдържаща: три имена, длъжност, телефон, електронен адрес, адрес.

Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 • данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

Основни термини в политиката по управление на личните данни

Електронно събрани и обработвани данни: данни, обработени в електронна съобщителна мрежа за целите на съхранение, предаване, разпространение или обмен на съдържание на електронни съобщения, включително данни, използвани за проследяване и идентифициране на източника и местоназначение на комуникацията, данни за местоположение и вид на устройството, генерирани в контекста на предоставянето на електронни съобщителни услуги, както и дата, час и вид на комуникацията.

Детайлен анализ на данните: метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

Партньор/и: дружества, с които Учебен център - НСБС има сключени договори за партньорство и които предоставят разнообразни продукти и услуги.

 ЛЕГИТИМЕН ИНТЕРЕС
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР – НСБС   използва личните данни за идентификация, данни за изготвяне на оферти, фактури, сметки и всякакви други документи, свързани с наш легитимен интерес, за да извърши основен анализ с цел да пригоди предлаганите от нас продукти или услуги към индивидуалните клиентски потребности и да предложи нови продукти/услуги, които да ги задоволяват.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
За осигуряване на адекватна защита на данните на служителите и личните данни на своите клиенти и партньори Учебен център - НСБС прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на личните данни, Центърът използва допълнителни механизми за защита като GDPR Endpoint. Това е решение за защита на крайните точки на Trend Micro (Level 2 support) за всички работни места и мобилни устройства, в т.ч. криптиране и DLP решение за защита от загуба на информация.

Съхранение на личната информация
Информацията се съхранява на хартиен и електронен носител. За целта ползваме специален софтуер, който криптира информацията и тя не е достъпна за трети лица.

Възможност за предаване на лични данни на трети лица
Учебен център – НСБС предоставя лични данни на трети лица в изключителни случаи, като основната цел е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване.
Учебен център – НСБС предоставя лични данни на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • он-лайн платформи за разпространение на електронни писма;
 • пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;
 • лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства, които съдействат при продажбата на продукти и услуги и при обслужване на клиентите преди и през времетраене на договорните отношения;
 • органи, институции и лица, на които Центърът е задължен да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;
 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;
 • банки за издаване на карти и обслужване на плащания, включително заплати, аванси и други взимания и възнаграждения;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Бисквитки

Заедно с посочените по-горе лични данни Учебен център – НСБС  в сайта си и свързаните сайтове използва бисквитки, за да оформи търговски и други подобни предложения към посетителите на сайта по удобен за тях начин. Някои бисквитки остават запаметени на потребителското крайно устройство, докато не се изтрият. Те дават възможност на Центъра да разпознае отново потребителският браузър при следващо посещение. Ако не желаете това, можете да настроите Вашия браузер така, че да бъдете информирани за използването на бисквитки и да позволявате използването им само в отделни случаи. При деактивиране на бисквитките може да се ограничи функционалността на нашата уеб страница.

 УЕБ АНАЛИЗ,  статистически проучвания и анализи

Сайтът/сайтовете на Учебен център – НСБС  използват услугата Google Analytics. Обработката на данните се извършва на базата на законовите разпоредби на § 96, ал. 3 от Закона за телекомуникациите, както и на чл. 6, ал. 1, буква „а“ (предварително съгласие) и/или „е“ (легитимен интерес) от Регламента.
Задачата на Учебен център – НСБС  по смисъла на Регламента (легитимен интерес) е подобряването на търговските предложения и на уеб представянето на сайта/сайтовете на Центъра. Потребителските данни (IP адрес) използвани от тези „бисквитки“ на Google Analytics се псевдонимизират. При тази процедура се изтрива последната цифра на Вашия IP адрес. Вследствие на това вече е възможна само груба локализация, което позволява личните данни на потребителите на сайта/сайтовете на Учебен център – НСБС  да бъдат защитени по изискванията на Регламента.
* В случай, че потребителите на сайта/сайтовете на Учебен център – НСБС  искат да предотвратят анализ на данните от страна на Google, трябва да се направят следните настройки:

 • Деактивиране на използването на бисквитките в използвания браузър
 • Инсталирайне на плъгин: [ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ]

Google Conversion Tracking позволява на нас и на Google да разпознаем, че някой е кликнал върху рекламата ни в Google и след това е пренасочен към нашата страница. Не можем обаче да видим кои други интернет страници сте заредили. Събраната чрез Google Conversion Tracking информация е предназначена единствено за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите рекламни кампании в AdWords. Въпреки това, ние не събираме и не получаваме информация, която позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани.

Изглед на браузъра и управление на данните

Възможно е сайтът/сайтовете на Учебен център – НСБС  да съдържат линкове, които препращат към уеб страницата на други сайтове. Тези препратки служат за онлайн представяне на бюлетина, а дават също и възможност да се прекрати получаването му и не участват в процеса на управление на личните данни.

Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Linked In, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. 

КРИПТИРАНЕ

Предприемаме технически и организационни предпазни мерки за сигурност, за да предпазим във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп. Наред с подсигуряването на информационната ни инфраструктура, във всички раздели се използват криптографски методи. За да се предотврати злоупотреба с Вашите данни от страна на трети лица, подадената от Вас информация се транспортира и верифицира в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол. Можете да разпознаете това в прогрес бара на Вашия браузър по символа с катинарче, което е заключено и интернет адресът започва с https.

Съвременните сайтове използват различни системи за анализ и подобряване на предоставянето на стоки и услуги на потребителите и не е възможно да бъдат описани подробно. Ако имате някакви притеснения относно информацията, която се събира от сайта ни, Ви препоръчваме да използвате Incognito опцията на браузера Google Chrome или Private Browsing на Firefox.

Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
Телефон: (+359-2) 915 3 518 Интернет страница: www.cpdp.bg

 Права на субектите на лични данни, във връзка с обработване на личните данни

1. Право на информация

Субектите на лични данни има право да поискат:

 • информация за това дали личните данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на субектите на лични данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до клиентите, в случаите на автоматизирани решения /например при създаване на клиентски профил или изготвяне на маркетингова информация/.

2. Право на корекция

В случай, че Учебен център – НСБС ЕООД обработва непълни или сгрешени/грешни данни, субектите на лични данни имат право, по всяко време, да поискат:

 • заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • уведомяване на трети лица, на които са били разкрити лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с несъответни усилия.

3. Право на възражение

По всяко време субектите на лични данни имат право да:

 • възразят срещу обработването на лични данни при наличие на законово основание за това и когато възражението е основателно, личните данни на съответният субект на лични данни не могат повече да бъдат обработвани;
 • възразят срещу обработването на личните данни за целите на маркетинг.

4. Право на ограничаване на обработването

Субектите на лични данни могат да поискат ограничаване на обработващите се лични данни ако:

 • субекта на лични данни оспорва верността на данните, за периода, в който се извършва проверката за вярност на личните данни;
 • обработването на данните е без правно основание, като до тогава субектите на личните данни могат да поискат ограничено обработване;
 • когато субектите на лични данни са подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на Учебен център – НСБС ЕООД за обработка са законни.

5. Право на преносимост на данни

Субектите на лични данни могат да поискат да им се предоставят личните данни, които са поверили на Учебен център – НСБС ЕООД в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • обработването на личните данни е базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на друго договорно задължение;

6. Право на жалба

В случай, че субект на личните данни сметне, че Учебен център – НСБС ЕООД нарушава приложимата нормативна уредба, може да се свърже с отговорното лице в Учебен център – НСБС ЕООД за изясняване на въпроса. Въпреки това субектите на лични данни имат право да подадат жалба пред Комисията за защита на личните данни.
Всички заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от субекта на лични данни лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Учебен център – НСБС ЕООД се произнася по подадено по надлежният ред искане в 30 /тридесет/ дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок - с оглед събиране на всички искани данни и ако искането сериозно затруднява Учебен център – НСБС ЕООД този срок може да бъде удължен до не повече от 90 /деветдесет/ дни от подаването на заявлението. С решението на Учебен център – НСБС ЕООД се дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но решението винаги трябва да бъде мотивирано.
За горепосочените дейности е приложим контакт на имейл адреси office@nsbs.bg; secretariat@nsbs.bg. Ако субект на личните данни сметне, че обработката им от страна на Учебен център – НСБС ЕООД нарушава действащото законодателство относно защитата на данните или право на защита на лични данни, съществува освен това възможността да се подаде жалба пред компетентния надзорен орган /Комисия за защита на личните данни/.

Актуалност и промени на политиката по личните данни

С цел прилагаме актуални мерки за защита и спазване на действащото законодателство, Учебен център – НСБС ЕООД поема отговорност за актуализиране на настоящата Политика за защита на личните данни при промяна в законодателството или обстоятелства, които тя касае.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 01.06.2018 г. Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

Информация

Годишен план график

Вижте планираните специализирани курсове

Покажи