За нас

Кои сме ние

Професионално и кариерно развитие в международния транспорт на
товари,  спедицията и логистиката

 

Учебен център – НСБС е лицензиран, национално признат Център за професионално обучение, тясно специализиран и профилиран за предоставяне на допълнителна професионална квалификация в областта на спедицията, транспортната и складова логистика.

Кратка история:

 1. Учебният център към Националното сдружение на българските спедитори  НСБС е създаден през 2002 г.
 2. Притежава Лиценз за програма по стандартите на ФИАТА за професия спедитор, която е международен стандарт за компетентност в професията. Програмата включва 14 учебни модула покриващи пълния набор от знания, умения и компетенции за упражняване на професията.
 3. През 2005 г. получава лицензия № 200512292 от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за професия „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“. 
 4. За гарантирано осигуряване на професионалното обучение на спедиторски кадри  през 2014 г. е учреден Учебен център – НСБС ЕООД със собствен учебен офис.
 5. През 2015 г. Центърът защитава и разработва Държавните образователни стандарти (ДОС) за  професия „спедитор-логистик“ за две специалности:
 • Спедиция, транспортна и складова логистика – трета степен на професионална квалификация
 • Планиране и управление на логистични процеси – четвърта степен на професионална квалификация

 6. През 2016 г. Центърът получава Лиценз № 2016121344 на НАПОО за провеждане на професионално обучение по ново лицензираните професии от СППОО „спедитор-логистик“ и „куриер“. Центърът има право да издава документи за професионална квалификация съгласно чл.38, ал. 2, т.2 и ал. 3 от ЗПОО на МОН.

Нова професия „Спедитор-логистик“,
специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“

      Придобиване на трета степен професионална квалификация за професия „спедитор-логистик“ или части от професията чрез квалификационни курсове по модули:

 1. Въведение в спедиторската дейност и транспорта
 2. Автомобилна спедиция
 3. Въздушна спедиция
 4. Воден и мултимодален транспорт
 5. Складова логистика
 6. Митническо представителство
 7. Превози на опасни товари

       Учебните програми са съобразени със Закона за професионално образование и обучение и осигуряват необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията и специалността. 

Квалификационните курсове за част от професията по модули се провеждат присъствено и дистанционно.

 1. Присъствената форма на обучение за единица резултат от ученето (модул) с включена учебна практика, която се провежда при осем часов учебен ден в работните дни. Същата може да се провежда в почивните дни (съботно-неделен вариант), по желание на курсистите / респективно на работодателите. Обучението се организира и провежда съгласно приетия учебен план.
 2. Дистанционната форма на обучение е неприсъствена форма, при която обучаващите се подготвят самостоятелно посредством достъп до електронни ресурси в срок от 1 месец и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно учебния план.

      Самостоятелното дистанционно обучение се препоръчва за обучаеми, които са придобили знания по специалността на работното място, но не притежават документ за придобита професионална квалификация. Обучението се провежда чрез самоподготовка и използване на уеб-базирана платформа за електронно обучение на адрес http://e-learning.nsbs.bg. Достъпът до електронната платформа е чрез интернет и индивидуална парола за достъп на всеки обучаем. Всички лекции, упражнения, практически задания и междинни тестове са достъпни он-лайн 24-часа, което дава възможност за обучение в удобно за курсиста време. По време на обучението се предоставя възможност за участие в практически упражнения и консултации с преподаватели при заявена нужда.


   

Държавно Удостоверение за професионално обучение по част от професия (образец № 3-37). 
Удостоверението се издава след обучение за част от професията при изучаване на част от предметите от учебния план за дадена специалност.

Тези документи се издават на курсистите след задължително полагане на изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Придобилият Удостоверение за професионална квалификация получава Европейско приложение съгласно чл. 38 (6) от Закона за професионално образование и обучение.


Брошура

доц д-р Момчил Антов

Управител

+359 2 971 50 25

Лилия Гаврилова

Експерт

+359 2 971 48 22 +359 879 609 650