За нас

Кои сме ние

Трябва ли ми сертификат за професионална квалификация?

Приложен към Вашата автобиография Вие ще имате предимство пред конкуренцията, защото неформалното образование се цени все повече от работодателите
и агенциите за подбор на персонал.

Учебен център – НСБС валидира професионални знания, умения и компетентности на спедитори
 с трудов опит, които не притежават официално признат документ
за придобита ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Важно условие: минимален трудов стаж като спедитор не по-кратък от 2 години

Валидирането се осъществява на основание Наредба № 2/13.11.2014 за валидиране на професионални знания, умения и компетентности по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение и по учебните програми и специализираните курсове, които провежда Учебен център - НСБС.

Основните цели на Центъра са:

  1.  професионално обучение, квалификация и издаване на документи за професионална компетентност в областта на логистиката, транспорт и спедиция на служители и сътрудници на дружествата - членове на НСБС, както и на други заинтересовани лица;
  2. осигуряване на условия за непрекъснато професионално обучение и усъвършенстване, актуализиране на професионалната квалификация за успешна реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда в отрасъл Транспорт;
  3. осигуряване на възможности за професионална мобилност на трудовия пазар на Европейската общност чрез придобиване на знания, умения и компетенции по стандартите на Европейската кредитна система за ПОО - ECVET.

 

Заявители в процеса на валидиране

Когато заявител на услугата е индивидуален кандидат, регистрирането се осъществява въз основа на следните документи:

  • Заявление от кандидата (Образец № 1)
  • Формуляр на кандидата  (Образец № 5)
  • Копия на притежавани от него документи, доказващи необходимото образователно равнище и придобити професионални знания, умения и компетентности,  трудова книжка или препис-извлечение от трудовата книжка, копие от длъжностна характеристика, референции, свидетелства и удостоверения от предишни професионални обучения

Когато заявител на услугата е работодател или организация при регистрирането се представят следните документи:

  • заявление от работодател / организация за валидиране на придобита квалификация на служители / членове на организацията (Образец № 2). Копие от заявлението на работодателя се прилага към портфолиото на всеки вписан в заявлението кандидат.
  • За всеки кандидат, освен заявлението от работодателя се представят формуляр на кандидата  (Образец № 5) и съпътстващите доказателствени материали описани по-горе при индивидуалните кандидати.

Изпитните сесии ще се провеждат 2 пъти в годината и ще бъдат публикувани на страницата на УЦ - НСБС

Възползвайте се от възможността да удостоверите наученото извън формалното образование и обучение
Важна стъпка за вашето успешно професионално развитие! 

Правилник за валидиране на знанията за спедиторскита професия

доц д-р Момчил Антов

Управител

+359 2 971 50 25

Лилия Гаврилова

Експерт

+359 2 971 48 22 +359 879 609 650