Информационни технологии в логистиката

30
September 2024

Информационни технологии в логистиката


#

Курс за придобиване на професионална квалификация по
"ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКАТА"

част от професия "Спедитор-логистик",
специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Информационните технологии навлязоха във всички сфери на икономиката и създадоха неподозирани възможности за транспорта, спедицията и логистиката. Освен софтуерните системи за управление на транспортните и на складовите операции, бяха внедрени комплексни системи за управление на ресурсите на компанията (ERP), за следене на движението на пратките, за автоматизирано преброяване и отчитане на входящите и изходящи стоки чрез бар-кодове и RFID етикети, както и за софтуерно оптимизиране на почти всички процеси в логистиката (складиране, пикинг, услуги с добавена стойност, разтоварване и товарене, транспорт и много други).

Какво ще научите в този курс:

 • същността на веригите на доставки, операциите и участниците в тях, както и къде са местата подходящи за дигитализация, като ще се фокусираме върху логистиката;
 • видовете информационни системи, както и технологиите, на които те се базират;
 • какво представляват TMS системите (transport management system);
 • какво представляват системите за управление на автомобилния парк *;
 • какво представляват системите за управление на складовете - WMS (warehouse management systems);
 • кои са е-бизнес (e-business) моделите, които водят до революционни промени в бранша;
 • какво представляват електронният обмен на данни (EDI) и моделите за електронна търговия;
 • WEB базирани и мобилни приложения (е-marketplaces) *;
 • дигитализация на B2G сектора с фокус върху обменна на е-документи *;
 • бизнес анализ и метрики в логистиката (Data analytics, KPI);
 • нови технологии в логистиката, като „интернет на нещата“ (IoT), „Големи данни“ (Big data), изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (ML);
 • кибер сигурност и управление на риска;
 • трендовете в индустрията, възникващите нови технологии, устойчивостта в логистиката и процеса за успешна дигитална трансформация.

* Включени демонстрации и тестови акаунти в реални онлайн платформи за всеки курсист.

Защо е полезен курсът:

Защото дигитализацията е необходимо условие една компания да остане конкурентна и да си гарантира устойчиво развитие. Дигиталната трансформация не трябва да е самоцел, а да бъде внимателно формулирана, обоснована и планирана. В този процес са необходими информирани участници с „cross-functional“ знания както за съществуващите информационни технологии, модели за електронен бизнес, така и с възникващите нови технологии и местата за тяхното приложение. Тя е дълъг и труден процес и за реализацията й са необходими екипи, съставени от хора на всички нива в организацията и тези от вас, които се „заразят“ с идеята за дигитална промяна ще бъдат ценен актив за всяка една организация.

Курсът е с практическа насоченост и методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения;
 • допълнителна онлайн самоподготовка с тестови акаунти до редица специализирани платформи.

Целева аудитория: Служители в спедиторски, логистични, транспортни, производствени и търговски фирми.

Форма на обучение Период на провеждане

100% дистанционно

 • месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE
 • онлайн лекции (два пъти седмично сряда и четвъртък от 16:30 - 18:30 часа)
 • работа със специализирани софтуерни приложения.


Подходящо за ангажирани и работещи хора!

14.10. - 07.12.2024

Онлайн лекции в дистанционна форма се провеждат в групи от над 6 човека, като при по-малък брой записани курсисти, те получават достъп до видео записи на лекциите по отделните теми.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.. Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН и EUROPASS приложение към него.


УЧЕБНА ПРОГРАМА:

ВЕРИГА НА ДОСТАВКИ, ЛОГИСТИКА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА  ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.
1. Въведение във веригата на доставки и  логистиката

 • Въведение в теорията на веригата на доставки
 • Операции във веригата на доставките. (Supply chain operations)
 • Вериги на доставки 4.0
 • Дефиниция и обхват на логистиката
 • Елементи на логистиката: Складиране, Транспорт, Наличности, Опаковане, Информация и контрол

2. Информационните технологии използвани във веригата на доставки и логистиката

 • Основни технологии на които се базира развитието на съвременните информационни системи
 • Видове ИТ системи във веригата на доставки – класификация
 • Роля на ИТ системите в оптимизацията на логистичните процеси

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЕН ПАРК
1. TMS системи (системи за управление на транспорта – transport  management systems)

 • Основни функции и ползи от TMS системите
 • Интеграции с други IT системи (вътрешни, външни)
 • Примери за TMS системи

2. Системи за управление на автомобилен парка (fleet management systems)

 • Системи за проследяване и мониторинг в реално време – GPS (Real time tracking and monitoring systems)
 • Системи за Оптимизиране на маршрутите (Route optimization systems)
 • Примери за системи за управление на автомобилен парк

WMS СИСТЕМИ В ЛОГИСТИКАТА
1. Системи за управление на складове (WMS системи)

 • Основни функции и ползи от WMS системите
 • Интеграции
 • Примери - WMS системи

E-BUSINESS
1. Обмен на данни между системи, EDI

 • Същност и функциониране на EDI
 • Приложение на EDI в логистиката. Стандартни формати
 • Бъдещето на EDI

2. E-commerce модели, B2B, B2C, C2C, B2G

 • Дефиниции, обезпечаване и функциониране
 • B2B e-commerce и реализиране чрез EDI
 • Какво ни дават платформите за е-търговия и защо ги предпочитаме пред собствен сайт за online продажби.
 • E-business модели

3. WEB базирани приложения

 • Същност , характеристики, предимства и недостатъци
 • Доставчици на WEB базирани приложения
 • E-market place. Продажби използващи електронни платформи за продажба.

4. Мобилни приложения
5. Системи за генериране и обмен на дигитални документи. Платформи за обмен

 • Системи за изготвяне на e-CMR
 • Системи за изготвяне на e-AWB
 • Системи за изготвяне на е-FBL

6. Системи за комуникация с Правителствени организации

 • Системи за изготвяне на документи и комуникация с митническите органи
 • Система INTRASTAT
 • CBAM докладване
 • Системи за комуникация с други контролни органи – НАП

7. E-FTI регламент

АНАЛИЗ НА ДАННИ И BI СИСТЕМИ В ЛОГИСТИКАТА (DATA ANALYTICS AND BI IN LOGISTICS)
1. Анализ на данни в логистиката (Data analytics in logistics)

 • Транспортни метрики за оценяване и управление на процесите (Подбор на KPI)
 • Складови метрики за оценяване и управление на процесите. SLA (Подбор на KPI)

2. BI инструменти в логистиката

 • Въведение в BI способи и инструменти (Introduction to BI tools)
 • Създаване на отчети и “dashboards” за анализ на логистиката

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКАТА
1. Internet of things (IoT) в логистиката

 • Приложение на IoT в управлението на веригата на доставки. „Big data“
 • Примери за приложение на IoT в логистиката

2. Изкуствен интелект и машинно обучение в логистиката

 • Изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (Machine learning)
 • Примери за приложение на AI и ML в логистиката

СИГУРНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
1. Киберсигурност в логистиката

 • Предизвикателства относно сигурността на ИТ системите
 • Най-добри практики за сигурност на логистичните данни

2. Управление на риска

 • Идентифициране на заплахите и рисковете
 • Добри практики за управление на риска

ТРЕНДОВЕ В ИНДУСТРИЯТА И БЪДЕЩИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ
1. Ново възникващи технологии във веригите на доставки

 • Kомуникационната технология на веригата за доставки
 • Blockchain технологии във веригите на доставки
 • Симулация, оптимизация и “digital twins” във веригите за доставки
 • Адитивно производство във веригите за доставки (3D Printing)
 • Разширена реалност във веригите за доставки (Virtual Reality,  Augmentet Reality)
 • Квантови компютри
 • Автономни превозни средства във веригата за доставки
 • Комбиниране на технологиите в решения за веригата за доставки

2. Устойчивост в логистиката

 • Практики в „Зелената логистика“
 • Приложения на ИТ технологиите за подобряване на устойчивостта във веригите на доставки (CO2 Калкулатори и др.)

3. Дигитална трансформация на организациите

 • Идентифициране на нови бизнес модели
 • Бизнес сценарии за дигитална трансформация
 • Проектни екипи за цифрова трансформация на веригата на доставки
 • Комуникиране на проекта за дигитална трансформация
 • Лидерски умения за дигитална трансформация
 • Интегрaции между системи

Ресурси и обезпечаване на курса:
• Практическа работа с ИТ системи:
• Работа с TMS системи
• Работа с e-CMR система
• Работа с Fleet management системи
• GPS tracking, Route planning systems 
• Работа с CO2e калкулатори
• Работа с WMS системи


ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Заявление по образец (свалено от ТУК или подадено през онлайн формата в сайта най-долу);
 • Копие на диплома за завършено образование (сканирани всички страници на българска диплома за завършено средно или висше образование, от които да са видни серия, фабричен и регистрационен номер на документа);
 • Медицинска бележка от личния лекар, съдържаща текст „Лицето може да се обучава за спедитор - логистик“.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

Дистанционна форма

Ранно записване до 31.05.2024 г.

Записване в периода 01-10.06.2024 г.

за участник от фирма

740,00 лв. / 888,00 лв. с ДДС

890,00 лв. / 1068,00 лв. с ДДС

за физически лица (-20%)

592,00 лв. / 710,40 лв. с ДДС

710,00 лв. / 852,00 лв. с ДДС

за членове на НСБС (-20%)

592,00 лв. / 710,40 лв. с ДДС

710,00 лв. / 852,00 лв. с ДДС

Цената включва: е-учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение Moodle и тестови акаунти в специализирани онлайн платформи.

Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС)

Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.

Таксата се превежда по банкова сметка в лева:
Учебен център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG08UNCR70001522099482
BIC Code: UNCRBGSFЗа допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 0879 60 96 50,  е-mail: secretariat@nsbs.bg

При заявен интерес от над 10 човека може да се проведе допълнителен курс извън обявения в годишния план-график.


Записване за курс

  Лектори

  Предстоящи курсове

Информация

Годишен план график

Вижте планираните специализирани курсове

Покажи