Оперативна програма

29
August 2023

Оперативна програма


#

Насочена към активното изпълнение на две от целите на Стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.

Тематичните цели на ОП РЧР са: 

  • Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила
  • Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността
  • Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация
     

Приоритетни оси на ОП РЧР са:

Ос 1 ОПРЧР „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”
Ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”
Ос 3 „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването”
Ос 4 „Транснационално сътрудничество”
Ос 5 „Техническа помощ”

Бенефициенти по програмата са предприятия от всички сфери на икономиката, както и обучителни организации.

√ Работодатели могат да кандидатстват за нови работни места

Отново работодатели могат да кандидатстват за разкриване на работни места по оперативната програма за развитие на човешките ресурси, съобщават от Агенцията по заетостта. На този втори етап от изпълнението на схемите, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280 от 2015 г. За схема “Обучения и заетост за младите хора” заявки за разкриване на свободни работни места на територията на София град няма да се приемат. Работодателите, които желаят да разкриват свободни работни места на територията на София град, могат да направят това с подаване на заявка по схема “Младежка заетост”. Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е десет. При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Те следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател. За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена от министъра на труда и социалната политика методика.
От 28.11.2016 г. до 09.12.2016 г. във всички бюра по труда в страната всеки работодател, който желае да наеме безработни лица по тези схеми, може да подаде заявка съобразно своите потребности.

Как да използвате възможностите по Ос 1, за да подобрите качеството на вашите услуги?
Разбира се, като повишите професионалната квалификация на вашите служители! 
Ако Вашата фирма предоставя услуги свързани с международния транспорт, спедиция и логистика свържете се с нас! 

Информация

Годишен план график

Вижте планираните специализирани курсове

Покажи