Валидиране на професионалните спедиторски знания  Аз ЗНАМ, но как да го ДОКАЖА?

29
August 2023

Валидиране на професионалните спедиторски знания Аз ЗНАМ, но как да го ДОКАЖА?


#

Трябва ли ми Удостоверение за професионална квалификация?

Приложен към Вашата автобиография Вие ще имате предимство пред конкуренцията, защото неформалното образование се цени все повече от работодателите
и агенциите за подбор на персонал.

Учебен център – НСБС валидира професионални знания, умения и компетентности на спедитори
 с трудов опит, които не притежават официално признат документ
за придобита ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Важно условие: минимален трудов стаж като спедитор не по-кратък от 2 години

Валидирането се осъществява на основание Наредба № 2/13.11.2014 за валидиране на професионални знания, умения и компетентности по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение и по учебните програми и специализираните курсове, които провежда Учебен център - НСБС.

Основните цели на Центъра са:

 професионално обучение, квалификация и издаване на документи за професионална компетентност в областта на логистиката, транспорт и спедиция на служители и сътрудници на дружествата - членове на НСБС, както и на други заинтересовани лица;
осигуряване на условия за непрекъснато професионално обучение и усъвършенстване, актуализиране на професионалната квалификация за успешна реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда в отрасъл Транспорт;
осигуряване на възможности за професионална мобилност на трудовия пазар на Европейската общност чрез придобиване на знания, умения и компетенции по стандартите на Европейската кредитна система за ПОО - ECVET.

Заявители в процеса на валидиране

Когато заявител на услугата е индивидуален кандидат, регистрирането се осъществява въз основа на следните документи:

Заявление от кандидата (Образец № 1)
Формуляр на кандидата  (Образец № 5)
Копия на притежавани от него документи, доказващи необходимото образователно равнище и придобити професионални знания, умения и компетентности,  трудова книжка или препис-извлечение от трудовата книжка, копие от длъжностна характеристика, референции, свидетелства и удостоверения от предишни професионални обучения

Когато заявител на услугата е работодател или организация при регистрирането се представят следните документи:

заявление от работодател / организация за валидиране на придобита квалификация на служители / членове на организацията (Образец № 2). Копие от заявлението на работодателя се прилага към портфолиото на всеки вписан в заявлението кандидат.
За всеки кандидат, освен заявлението от работодателя се представят формуляр на кандидата  (Образец № 5) и съпътстващите доказателствени материали описани по-горе при индивидуалните кандидати.

Изпитните сесии ще се провеждат 2 пъти в годината и ще бъдат публикувани на страницата на УЦ - НСБС

                                             Възползвайте се от възможността да удостоверите наученото извън формалното обучение!
                                             Важна стъпка за вашето успешно професионално развитие! 

Правилник за валидиране на знанията за спедиторскита професия

Информация

Годишен план график

Вижте планираните специализирани курсове

Покажи