Учебен център - НСБС

Превози на опасни товари

Описание

Опасните товари са артикули или субстанции, които могат да причинят риск за живота, здравето, сигурността, имуществото и/или околната среда и които са указани в съответните предписания и спогодби за превоз на опасни стоки: • Спогодбата ADR за превоз по шосе • Приложението RID към Спогодбата CIM за превоз по жп • Правилата на IATA и на ICAO за превоз по въздуха • Унифицираните правила на IMO за превоз по море IMO DGR • Спогодбата ADN за превоз по вътрешни водни пътища

Електронна книга

Компетенции

 • Европейска спогодба ADR
 • • Приложението RID към Спогодбата CIM за превоз по жп
 • Правилата на IATA и на ICAO за превоз по въздуха
 • Унифицираните правила на IMO за превоз по море IMO DGR

СПЕЦИАЛИЗИРАН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

„Превози на опасни товари“

18.04.2023 - 27.05.2023

(дистанционна форма на обучение)

Опасните товари са артикули или субстанции, които могат да причинят риск за живота, здравето, сигурността, имуществото и/или околната среда и които са указани в съответните предписания и спо­годби за превоз на опасни стоки:

 • Спогодбата ADR за превоз по шосе
 • Приложението RID към Спогодбата CIM за превоз по жп
 • Правилата на IATA и на ICAO за превоз по въздуха
 • Унифицираните правила на IMO за превоз по море IMO DGR
 • Спогодбата ADN за превоз по вътрешни водни пътища

Разпоредбите на Конвенциите за транспорт на опасни стоки по шосе, по железница и по вътрешни водни пътища са почти изцяло хармонизирани. По-съществени са различията в изискванията за превоз на опасни стоки по море и по въздух, предвид спецификата на тези 2 вида транспорт.

Целева аудитория: служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с организация на ПРЕВОЗИТЕ НА ОПАСНИ ТОВАРИ.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.
Обучението осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията. Приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН и EUROPASS приложение към него

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА:

ТЕМА 1: Специфика на превозите на опасни товари

 1. Правен режим на превозите на опасни товари:
  • Класификация и списък на опасните товари;
  • Разпоредби за опаковане и превози в цистерни;
  • Разпоредби за транспортните операции и документи.
 2. Нормативна уредба на превозите на опасни товари
  • Международни конвенции и спогодби;
  • Стандарт EN 12798 за управление на качеството;
  • Регламент 1907/2006 (REACH);
  • Регламент 1272/2008 (CLP) на ЕС.
 3. Обработка и подготовка за превоз на опасните стоки. Обучение на персонала за работа с ОС. Роля на страните във веригата на доставките

ТЕМА 2: Превоз на опасни товари по шосе

 1. ADR регулация и нормативна уредба
 2. Класификация на опасните товари съгласно ADR
 3. Ограничения и забрани за превоза на опасни товари
 4. ADR декларация и други придружаващи Опасния товар документи. Мултимодален транспорт
 5. Опаковане и маркиране съгласно ADR
 6. Превоз, съгласно точка 1.1.3.6 ADR и Limited quantity
 7. Обозначаване на транспортната единица
 8. ADR оборудване за транспортната единица и тунелни ограничения
 9. Отговорност на страните при превоз на опасни товари

ТЕМА 3: Превоз на опасни товари по въздух

 1. Разпоредби на IATA (IATA DGR) и на ICAO (ICAO-TI)
 2. Идентификация на опасните стоки съгласно IATA DGR
 3. Ограничения и забрани за превоза на опасни стоки
 4. Опаковане съгласно IATA DGR
 5. Маркиране съгласно IATA DGR
 6. Етикетиране съгласно IATA DGR
 7. Документиране съгласно IATA DGR
 8. Отговорност на страните при превоз на опасни товари

Тема 4: Превоз на опасни товари с воден транспорт

 1. Разпоредби за превозите на опасни товари по море – IMDG Кодекс
 2. Класификация на опасни товари съгласно IMDG Кодекс
 3. Ограничения и забрани за превоза на опасни товари
 4. Мултимодална декларация
 5. Опаковане и маркиране съгласно IMDG
 6. Маркиране на контейнер
 7. Сегрегация на Опасните товари
 8. ADN конвенция – общи положения

Тема 5: Превоз на опасни товари с жп транспорт

 1. Нормативна уредба
 2. Класификация на опасните товари
 3. Задължения на участниците в транспортния процес
 4. Отговорност на спедитора
 5. Опаковане на товарите. Маркиране и етикетиране
 6. Транспортни документи при превоз с железопътен транспорт, вкл. и комбиниран транспорт
 7. Изисквания към транспортните средства
 8. Общи правила за сигурност и безопасност

Успешно завършилите курса ще имат знания, умения и компетентности относно:

 • рисковете, присъщи за превозваните опасни товари;
 • законите, разпоредбите и прилаганите административни мерки;
 • професионалната им отговорност при организирането и извършването на превози на опасни товари;
 • класификацията и третирането на отделните видове опасни товари;
 • особеностите на превозите на опасни товари при отделните видове транспорт.

Документи за записване: заявление, диплома за завършено образование и медицинска бележка от личния лекар, удостоверяваща че обучението в курса не е противопоказно за курсиста.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТУК

Такса участие в дистанционна форма:

 • за участник от фирма - 500 лв. без ДДС (600 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 500 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 400 лв. без ДДС (480 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, онлайн лекции, достъп до платформа за дистанционно обучение.

Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС).
Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.

Таксата се превежда по банкова сметка в лева:
Учебен Център НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN–BG08UNCR7000 1522 0994 82
BIC Code UNCRBGSF

За допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; е-mail: secretariat@nsbs.bg

При заявен интерес от 10 души, чрез изпратена регистрационна карта, може да се проведе присъствен допълнителен курс извън обявения в годишния план-график.

Записване за курс: Превози на опасни товари

 

Другите за нас

Back to top