За нас

Кои сме ние

 

1. Какво трябва да знаете за програмата?

Целта на Програмата "Ваучери за заети лица" е да се предостави възможност на заети лица със средно образование да получат нови или да усъвършенстват професионалните си знания и умения чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди на бизнеса. В дългосрочен план бенефициентите по проекта ще могат да заемат по-качествени работни места и да осигурят продължителна заетост.
Едно лице, в качеството си на заето лице, има право да премине само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности.  Лицето може да се включи последователно в курс за професионална квалификация и ключова компетентност, но не едновременно, като за всяко обучение следва да подаде ново заявление.
Подробна информация по Проект „Ваучери за заети лица” може да намерите на следния линк: https://www.az.government.bg/pages/vaucheri-za-zaeti-lica/

2. Как да кандидатствате?

Желаещите да участват в проекта имат възможност да подадат Заявление по електронен път на следния линк: http://212.122.187.78:8012/services.aspx?GroupID=03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bff  или на хартия, лично във всички Дирекции „Бюро по труда” в страната (и за двата вида прием само в работни дни, между 8:30ч. и 17:00 ч.).
Образец на Заявление за кандидатстване на хартиен носител можете да изтеглите ТУК
Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и подпис на лицето:

копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях
копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения

В случай, че заявлението се подава по електронен път, заверените копия на гореописаните документи се прикачват към него.
Не се изисква съгласие от работодател, нито да бъде предоставено копие на трудовия договор на лицето. След приключване на приема на документи, разглеждането на кандидатурите се извършва по реда на тяхното подаване – т.е. първите кандидатствали са разглеждани първи.

3. Каква е процедурата за записване?

След приключване на процеса по оценка, ДБТ уведомява в 14 дневен срок от подаването на заявленията одобрените и неодобрените кандидати по начин, посочен от тях в заявлението.
Одобрените лица, в срок до 5 работни дни от уведомяването се явяват лично в ДБТ за издаване на уведомление за избор на доставчик на обучение /ДОб/ за включване в обучение. 
Одобрените лица могат да отложат явяването си в ДБТ в указания по-горе срок. В този случай лицата уведомяват ДБТ по телефон/по електронна поща/с писмо за удължаване на срока за явяване, като удължаването е не повече от 10 работни дни след изтичане на срока от 5 работни дни. 
Лицата могат да избират обучаваща институция от платформата на страница на Агенция по заетостта на линк https://training.az.government.bg/search/

4. Как да се запишете при нас?

За да се запишете в Учебен център – НСБС, трябва да донесете или изпратите с куриер уведомлението в нашия Център, за да го подпечатаме и да ви го върнем. Когато го изпращатe е необходимо да ни оставите следните данни: ЕГН, телефон, адрес за обратна кореспонденция, датата, както и имейл. 
С подпечатаното от нас уведомление удостоверявате, че сте ни избрали за доставчик. В него се упоменава и датата на започване на курса. Трябва да го занесете в бюрото по труда преди да изтече срокът му. Седем дни преди началото на курса ще Ви издадат ваучер (оригинал и копие), който трябва да ни предоставите. Получавате подробни инструкции по имейл относно курса и задължителните изисквания по програмата

5. Какви документи са необходими при записване за професионално обучение по програмата? 

1 бр. снимка (за част от професия) или - 3 бр. снимки (за цяла професия);
копие от документи за завършено образование (средно); 
медицинско свидетелство – използва се формулярът, който е за работа. Изискването е на база Закона за професионално образование и обучение и удостоверява, че професията, по която ще се обучавате не Ви е противопоказна. 
заявление, личен картон и договор за обучение – по образец на Учебен център - НСБС.  

6. Какво трябва да знаете за процеса и условията на обучението?

• по време на целия курс всеки обучаем има право на 20% отсъствия от общия брой учебни часове;
• всеки курсист трябва да се яви на присъствени изпити по теория и практика при приключване на курса.

7. Какво представляват изпитите по теория и практика  за придобиване на квалификация по професията или за част от професията?

Всяко обучение по професията или за част от професията приключва с изпити по теория и практика на професията и специалността, като оценките се вписват в Свидетелството или Удостоверението, което обучаемото лице получава.
Изпитите са задължително присъствени в  учебната база на ЦПО към Учебен център – НСБС.
⇒ Изпитът по теория е писмен и всички лица, обучаващи се по една и съща специалност, полагат изпит по една и съща тема, изтеглена в деня на изпита.
⇒ Изпитът по практика е на база предварително възложено практическо задание или казус, в зависимост от конкретната специалност. Провежда се под формата на защита на заданието.

8. Дипломиране

Държавните документи, които издава Учебен център – НСБС са въз основа на издадената лицензия и са според изискванията на Закона за професионалното образование и обучение в България. Тези два документа имат водни знаци и важат в цялата страна и в Европа. 

 

Държавно Удостоверение  за обучение по част от професия при завършване на модул от обучението по определена професия, образец № 3-37  -  Удостоверението се издава след обучение за част от професията при изучаване на част от предметите от учебния план за дадена специалност.
Държавно Свидетелство за придобиване на степен на квалификация по професия в съответствие с националните рамкови програми, образец № 3-54 -
Със Свидетелството се присъжда професионална квалификация по специалност от дадена професия. Издава се след обучение по всички предмети от учебния план за дадена специалност.. 

Тези документи се издават на курсистите след задължително полагане на присъствени изпити по теория и практика на професията, съгласно чл. 51 ал. 2, чл. 53 ал. 1 и чл. 54 от Наредба №3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.
Всички документи, които ЦПО Учебен център - НСБС издава, са налични в регистъра на Националната агенция за професионално образование и обучение.

9.  Какво трябва да направите, ако по време на обучението загубите или смените работното си място?

Ако по време на обучението курсистът загуби или смени работното си място, обучението продължава без промяна. Важно е единствено до издаването на ваучера той да е на трудов договор в частна фирма. Той обаче трябва да уведоми Бюрото по труда, където е кандидатствал за ваучер, за настъпилата промяна.

доц. д-р Момчил Антов, Директор

+359 2 971 50 25

Лилия Гаврилова, Експерт

+359 2 971 48 22 +359 879 609 650

доц д-р Момчил Антов

Директор

+359 2 971 50 25

Лилия Гаврилова

Експерт

+359 2 971 48 22 +359 879 609 650