Учебен център - НСБС

За нас

Професионално и кариерно развитие в международния транспорт на товари,  спедицията и логистиката

Учебен център – НСБС е лицензиран, национално признат Център за професионално обучение, тясно специализиран и профилиран за предоставяне на допълнителна професионална квалификация в областта на спедицията, транспортната и складова логистика.

Кратка история:

 1. Учебният център към Националното сдружение на българските спедитори  НСБС е създаден през 2002 г.
 2. Защитава Лиценз за програма по стандартите на ФИАТА за професия спедитор, която е международен стандарт за компетентност в професията. Програмата включва 14 учебни модула покриващи пълния набор от знания, умения и компетенции за упражняване на професията.
 3. През 2005 г. получава лицензия № 200512292 от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за професия „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“. 
 4. За гарантирано осигуряване на професионалното обучение на спедиторски кадри  през 2014 г. е учреден Учебен център – НСБС ЕООД със собствен учебен офис.
 5. През 2015 г. Центърът защитава и разработва Държавните образователни стандарти (ДОС) за  професия „спедитор-логистик“ за две специалности:
 • Спедиция, транспортна и складова логистика – трета степен на професионална квалификация
 • Планиране и управление на логистични процеси – четвърта степен на професионална квалификация

      6. През 2016 г. Центърът получава:

 • Лиценз № 2016121344 на НАПОО за провеждане на професионално обучение по ново лицензираните професии от СППОО „спедитор-логистик“ и „куриер“. Центърът има право да издава документи за професионална квалификация съгласно чл.38, ал. 2, т.2 и ал. 3 от ЗПОО на МОН.
 • Разрешение № 167 за извършване на обучение за "Консултант по безопасността за превоз на опасни товари" съгласно АДР  от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в сила до декември 2021 г.

      7. През 2017 г. е одобрен доставчик от Агенцията по заетостта доставчик на професионално обучение по ОП РЧР 2014-2020 Схема "Ваучери за заети лица"!

Нова професия „спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ (Учебен план)

Придобиване на трета степен професионална квалификация за професия „спедитор-логистик“ или части от професията чрез квалификационни курсове по модули:

 1. Организация на спедиторската дейност
 2. Автомобилна спедиция
 3. Железопътна спедиция
 4. Въздушна спедиция
 5. Морска и речна спедиция
 6. Мултимодален транспорт
 7. Складова логистика
 8. Митническо представителство

Учебните програми са съобразени със Закона за професионално образование и обучение и осигуряват необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията и специалността. 

Квалификационните курсове за част от професията по модули се провеждат присъствено и дистанционно.

 1. Присъствената форма на обучение за единица резултат от ученето (модул)  с включена учебна практика, която се провежда при осем часов учебен ден в работните дни. Същата може да се провежда в почивните дни (съботно-неделен вариант), по желание на курсистите / респективно на работодателите. Обучението се организира и провежда съгласно приетия учебен план.
 2. Дистанционната форма на обучение е неприсъствена форма, при която обучаващите се подготвят самостоятелно в срок от 1 месец и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно учебния план.

 Самостоятелното дистанционно обучение се препоръчва за обучаеми, които са придобили знания по специалността на работното място, но не притежават документ за придобита професионална квалификация. Обучението се провежда чрез самоподготовка и използване на уеб-базирана платформа за електронно обучение на адрес http://e-learning.nsbs.bg/login/index.php. Достъпа до електронната платформа е чрез интернет и индивидуална парола за достъп на всеки обучаем. Всички лекции, упражнения, практически задания и междинни тестове са достъпни он-лайн 24-часа, което дава възможност за обучение в удобно за курсиста време. По време на обучението се предоставя възможност за участие в практически упражнения и консултации с преподаватели при заявена нужда.

            

Държавно Свидетелство за придобиване на степен на квалификация по професия (образец № 3-54).
Със Свидетелството се присъжда професионална квалификация по специалност от дадена професия. Издава се след обучение по всички предмети от учебния план за дадена специалност.

 Държавно Удостоверение за професионално обучение по част от професия (образец № 3-37). 
Удостоверението се издава след обучение за част от професията при изучаване на част от предметите от учебния план за дадена специалност.

Тези документи се издават на курсистите след задължително полагане на изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба №3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.
Придобилият Свидетелство или Удостоверение за професионална квалификация по свое желание може да получи Европейско приложение съгласно чл. 38 (6) от Закона за професионално образование и обучение.  Брошура

доц. д-р Момчил Антов Управител

+359 2 971 50 25

Лилия Гаврилова Експерт

+359 2 971 48 22 +359 879 609 650

Другите за нас

Back to top