Учебен център - НСБС

Квалификационен курс за учители

Квалификационен курс за учители по професия "Спедитор-логистик"

Квалификационен курс за учители

"Методика на преподаването по спедиция, транспортна и складова логистика"

Период на провеждане: 06-07 март 2021 г.

Учебната програма на курса е в съответствие с разпоредбите на Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и чл. 232 на Закона за предучилищното и училищното образование.

Продължителността на обучението е 16 часа и се присъжда един квалификационен кредит.

След приключване на курса се издава Сертификат по Образец №14 от Наредба №15

Курсът се организира от
Учебен център - НСБС и
Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов

Стопанска академия

 

Формат на провеждане:  присъствено синхронно обучение от разстояние в електронна среда (2 дни лекции във виртуална учебна аудитория) + достъп до учебни ресурси в Moodle

Целева аудитория: учители и други педагогически специалисти от професионалните гимназии в страната със застъпено обучение по професията "Спедитор - логистик".

Цели на програмата: Усвояване на знания и умения, необходими за организиране и провеждане на обучение съобразно Държавния образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията  „Спедитор-логистик” (код 840110), приет с Наредба №7 от 14 август 2018 г. Качественото преподаване на отделните единици резултати от учене по професията се основава на разбирането за необходимостта от достатъчна отраслова професионална подготовка и на преподавателите. 

Професионалното обучение по програмата има за цел да развие у обучаемите някои основни компетентности, свързани с предаване на знания и формиране на умения, необходими за успешна реализация на учениците в областта на спедицията, транспортната и складова логистика:
- познаване на организацията на спедиторската дейност;
- усвояване на особеностите на отделните видове транспорт;
- придобиване на знания за складовата логистика;
- повишаване на компетенциите в областта на митническото представителство;
- придобиване на способности за планиране и управление на веригата на стоковите доставки.

Лектори в курса са доказани представители на спедиторската и логистична практика, които имат активно участие в разработването на ДОС-а за професията „Спедитор-логистик”. Организирането на подобно методическо обучение има за цел да подпомогне учителите в професионалните гимназии при подготовката им за преподаване на включените в стандарта знания, умения и компетенции в областта на спедицията и логистиката.

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

1. Методика на обучението, свързано с организацията на спедиторската дейност.
2. Методика на обучението, свързано с автомобилната спедиция.
3. Методика на обучението, свързано с железопътната спедиция.
4. Методика на обучението, свързано с въздушната спедиция.
5. Методика на обучението, свързано с воден и мултимодален транспорт и спедиция.
6. Методика на обучението, свързано със складовата логистика.
7. Методика на обучението, свързано с митническото представителство.

Необходими документи за записване: личен формуляр по образец, копие от диплома за завършено висше образование, 1 брой снимка, копие от платежен документ.

Забележка: документите за записване трябва да се изпратят подписани с куриер до офиса на Учебен център - НСБС, гр. София, бул. “Шипченски проход” № 43, вх. Б, ет. 1, офис НСБС

ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ ТУК

Такса участие в обучението: 120,00 лв. с ДДС

Цената включва: онлайн лекции, достъп до учебни ресурси в платформа за дистанционно обучение.

Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.
Таксата се превежда по банкова сметка в лева: Учебен Център НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК      IBAN–BG08UNCR7000 1522 0994 82   BIC Code UNCRBGSF
За допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 0879 60 96 50, е-mail: office@nsbs.bg; secretariat@nsbs.bg

доц. д-р Момчил Антов Управител

+359 2 971 50 25

Лилия Гаврилова Експерт

+359 2 971 48 22 +359 879 609 650

Другите за нас

Back to top