Учебен център - НСБС

Въведение в спедиторската дейност и транспорта

Описание

Придобиване на професионална квалификация по "Транспортни услуги" и "Организация на спедиторската дейност", част от професия "Спедитор-логистик", Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика". Обучението осигурява общи въвеждащи знания за организацията на спедиторската дейност съгласно националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти). Приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН

Електронна книга

Компетенции

 • Познава специфичната правна уредба на транспорта и спедицията и спедиционния договор
 • Познава специфичната правна уредба на транспорта и спедицията и спедиционния договор
 • Познава услугите и превозните средства в товарния автомобилен транспорт
 • Познава услугите и превозните средства в товарния железопътен транспорт
 • Познава услугите и превозните средства в товарния въздушен транспорт
 • Познава услугите и транспортните средства във водния транспорт

Курс за придобиване на професионална квалификация по

"Въведение в спедиторската дейност и транспорта", част от професия "Спедитор-логистик" 
Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"


Съгласно националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти) и европейската квалификационна рамка ECVET. Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което е припознато в страните от ЕС.

Курсът е с практическа насоченост и методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения
 • допълнителна самоподготовка с електронна платформа MOODLE, предоставяща онлайн лекции, учебни ресурси, практически задания и тестове за упражнение

 

Форма на обучение Период на провеждане
100% дистанционно
1 месец достъп до електронна платформа MOODLE + онлайн лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!

06.03. - 22.04.2023
29.05. - 08.07.2023
09.10. - 18.11.2023

Присъствено дневно
(5 работни дни) + дистанционно (1 месец достъп до електронна платформа MOODLE)
временно не се предлага
Индивидуално
1 месец достъп до електронна платформа MOODLE + видео записи на всички лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!

при запитване

Валидиране на знания

Удостоверете своята компетентност в областта на спедицията и транспорта!

при запитване

 

Целева аудитория: хора, които търсят професионална реализация в областта на спедицията, транспорта и логистиката или наскоро са започнали кариера в тази област.. 

Целта на обучението е да се добият въвеждащи знания за:

 1. Организацията на спедиторската дейност
 2. Общите професионални знания за професиите от професионално направление „Транспортни услуги“ на СППОО, както следва:
 • Организацията на превозите на товари с автомобилен транспорт
 • Организацията на превозите на товари с железопътен транспорт
 • Организацията на превозите на товари с морски и речен транспорт
 • Организацията на превозите на товари с въздушен транспорт

 

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН и EUROPASS приложение към него

 

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА:

Тема 1: Въведение в организацията на спедиторската дейност:

 • Правна уредба на спедицията и спедиционния договор – законодателство и практика:
  • Правен статут на Спедитора съгласно Търговския закон на България
  • Общи Спедиторски и складови условия на НСБС
 • Международната търговия и дейността на Спедитора:
  • рискове в международната търговия 
  • условия на договора между продавача и купувача; условия на доставката (ToD) – INCOTERMS
  • документи при износа и вноса
  • документарен акредитив (Letter of Credit, L/C)
    
 • Организация на дейността на спедиторската компания; корпоративна структура на компанията; видове спедиторски компании; функции и дейности на спедиторската компания; технологичен цикъл на спедиторската дейност
 •  Видове спедиторски услуги
 • Продажба на услугите, маркетинг и реклама
 • Клиентски запитвания и оферти на спедитора
 • Изпълнение на спедиторската поръчка
 • Финансови и правни изисквания:
 • Оперативна отчетност и отчитане на себестойността
 • Кредитна политика и кредитен рейтин;
 • Управление на риска

Тема 2: Въведение в организацията на превозите на товари с автомобилен транспорт

 • Правно-нормативна рамка и изисквания за достъп до професията „Автомобилен превозвач на стоки“
 • Основни типове превозни средства за транспорт на стоки по шосе
 • Видове услуги в автомобилния товарен транспорт и тяхното икономическо значение
 • Интермодални превози шосе-вода и шосе-железница

Тема 3: Въведение в организацията на превозите на товари с железопътен транспорт

 • Правни норми регулиращи международния и национален жп транспорт
 • Оперативен аспект на железопътните превози; предимства и недостатъци на жп транспорта в сравнение с автомобилния транспорт
 • Транспортни средства, инфраструктура и технологии:
  • Конвенционални железопътни превози
  • комбинирани превози жп – шосе
  • специални железопътни превози
 • Видове услуги в железопътния товарен транспорт и тяхното икономическо значение

Тема 4: Въведение в организацията на превозите на товари с въздушен транспорт

 • Общи знания за международните организации регулиращи въздушните превози
 • Карго Агент на IATA
 • Варшавска и Монреалска Конвенция
 • Трафик Конференции и зони на IATA
 • Общо устройство на въздухоплавателните средства и техните конструктивни особености
 • Видове услуги във въздушния товарен транспорт и тяхното икономическо значение

Тема 5: Въведение в организацията на превозите на товари с воден транспорт

 • Организация на превозите с морски транспорт
  • Международни правни норми и организации, регулиращи превозите по море 
  • Общи изисквания към опаковката и маркировката на стоките
  • Организационни форми на морските превози на стоки
  • Основни типове товарни кораби
 • Организация на превозите с речен транспорт
  • Правен режим на превозите по ВВП в Европа
  • Договор за международен превоз по вътрешните водни пътища
  • Типове речни кораби
  • География на плавателните водни пътища в Европа

Документи за записване: заявление, диплома за завършено образование и медицинска бележка от личния лекар.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТУК


Такса участие в дистанционна форма:

 • за участник от фирма - 470 лв. без ДДС (564 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 470 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 376 лв. без ДДС (451.20 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение.

Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС)

Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.


Таксата се превежда по банкова сметка в лева: Учебен център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК     IBAN–BG08UNCR7000 1522 099482   BIC Code UNCRBGSF


За допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 0879 60 96 50,  е-mail: secretariat@nsbs.bg

При заявен интерес от 10 души, чрез изпратена регистрационна карта, може да се проведе допълнителен курс извън обявения в годишния план-график.

Записване за курс: Въведение в спедиторската дейност и транспорта

 

Другите за нас

Back to top