Учебен център - НСБС

Задължения на консултантите по безопасността

Задължения на консултантите по безопасността (Нов - ДВ бр 16 от 2010 г в сила от 30062009 ...

Задължения на консултантите по безопасността (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.)

Чл. 6. Предприятията, извършващи превози на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари, трябва да имат един или повече консултанти по безопасността при превоз на опасни товари.

(2) Консултантът по безопасността съдейства за предотвратяване и избягване на рискове и опасностите при превоз, товарене и разтоварване на опасни товари.

(3) Консултантът по безопасността може да бъде:

1. лице, наето по трудов или граждански договор;

2. ръководителят на предприятието;

3. лице, което изпълнява и други функции и задължения в предприятието.

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Изискването по ал. 1 не се прилага за предприятия, които извършват дейности с количества опасни товари, по-малки от посочените в ADR, както следва:

1. раздел 1.1.3, глава 1.1 на приложение A от ADR;

2. точка 2.2.7.1.2, раздел 2.2.7, глава 2.2 на приложение A от ADR;

3. глава 3.3 на приложение A от ADR;

4. глава 3.4 на приложение A от ADR.

Чл. 7. (1) Консултантът по безопасността:

1. контролира спазването на изискванията за превоза на съответния опасен товар;

2. консултира служителите на предприятието при дейностите, свързани с превоза на опасни товари;

3. подготвя годишен доклад до ръководителя на предприятието относно дейността на предприятието по отношение на превоза на опасни товари.

(2) Докладите се съхраняват пет години и се предоставят при поискване на компетентните органи.

(3) В изпълнение на задълженията си по ал. 1 консултантът:

1. контролира изпълнението на процедурите по ADR, регламентиращи идентификацията на опасните товари, които се превозват;

2. при придобиването на транспортни средства за превоз на опасни товари контролира дали те отговарят на изискванията на глава 9.1 на приложение В на ADR за превоз на опасни товари;

3. проверява екипировката, съгласно изискванията на ADR, използвана във връзка с превоза, товаренето и разтоварването на опасни товари;

4. организира обучението на служителите, занимаващи се с превоз на опасни товари в предприятието и воденето на отчетите за това обучение;

5. предлага прилагането на авариен план в случай на произшествие или инцидент, които могат да повлияят на безопасността при превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари;

6. разследва възникналите произшествия, инциденти или сериозни нарушения, свързани с превоза на опасни товари, и подготвя отчети за тях;

7. предлага мерки за избягване на повторно възникване на дадено произшествие, инцидент или сериозно нарушение;

8. следи за спазване на изискванията, свързани с превоза на опасни товари, при избора и използването на подизпълнители;

9. следи за наличието на подробни работни указания или инструкции на служителите, занимаващи се с превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари;

10. предлага мерки за повишаване на познанията за рисковете, присъщи на превозването, товаренето или разтоварването на опасни товари;

11. проверява за наличието в пътното превозно средство на документите и екипировката за безопасност, които трябва да съпровождат превозвания товар, както и спазването на съответните разпоредби по отношение на тези документи и екипировка;

12. следи за спазването на изискванията на ADR за товаренето или разтоварването на опасни товари;

13. в зависимост от степента на опасност, по негова преценка, информира съответната районна служба по пожарна и аварийна безопасност за вида на опасния товар, почасовото движение и местата за почивка;

14. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) осигурява наличие на програма за сигурност, съгласно 1.10.3.2 на ADR;

15. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) следи за изпълнението на предписанията, дадени от компетентните органи.

Чл. 8. При поискване ръководителят на предприятието предоставя на компетентните органи данни за своя консултант.

Поликсена Кръстанова Управител

+359 887 920 280

Лилия Гаврилова Експерт

+359 2 971 48 22 +359 879 609 650

Другите за нас

Back to top