Учебен център - НСБС

Морска и речна спедиция

Описание

Придобиване на професионална квалификация по "Морска и речна педиция", част от професия "Спедитор-логистик", Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика". Обучението осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията, съгласно националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти) и европейската квалификационна рамка ECVET. Приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН , което позволява да практикувате професията и е припознато в страните от ЕС.

Електронна книга

Компетенции

 • Пристанищна обработка и складово експедиционна дейност в пристанищата
 • Организация на морските превози
 • Международно морско право
 • Специфики на контейнерните превози
 • Организация на корабоплаването по река Дунав
 • Товарни документи и документи на ФИАТА
 • Особености на използване на правилата ИНКОТЕРМС:2010
 • Видове транспортни застраховки

Курс за придобиване на професионална квалификация по

"МОРСКА И РЕЧНА СПЕДИЦИЯ", част от професия "Спедитор-логистик" 
Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Съгласно националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти) и европейската квалификационна рамка ECVET. Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН , което е припознато в страните от ЕС.

Методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения
 • допълнителна самоподготовка с електронна платформа МУДЪЛ, предоставяща учебни ресурси по модули „Морска спедиция“, „Контейнерни превози по море“ и „Речен транспорт“.

Формат на обучение:  присъствено (5 дни лекции) и дистанционно (1 месец достъп до електронна платформа MOODLE )

        ОЧАКВАНИ ЕДИНИЦИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

 • Организиране на спедиция и превоз на товари с морски транспорт
 • Организиране на спедиция и превоз на товари по вътрешните водни пътища на Европа
 • Организиране на пристанищна спедиция и обработка на товари в морски и речни пристанища
 • Изготвяне на цени и оферти, сключване на договори за превоз на товари по море и река; попълване на спедиторските и транспортните документи
 • Организиране изпълнението на сключените договори, контролиране изпълнението на поръчката и местонахождението на товара
     

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е припознато в страните от ЕС.
Придобилият Удостоверение за професионална квалификация по свое желание може да получи Европейско приложение съгласно чл. 38 (6) от Закона за професионално образование и обучение.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията. 

ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА:

І. Пристанищна спедиция и обработка на товари в морски и речни пристанища: Договори за обработка на товари в пристанищата. Организация при товарене – износ, транзит и реекспорт. Норми за обработка, престои, отговорности. Организация при обработка на контейнери, специални, тежки и извънгабаритни товари. Ро-ро и фериботни превози. Пристанищни тарифи за обработка на кораби и товари.

ІІ. Складово експедиционна дейност в пристанищата: Приемане и предаване на стоките за износ, транзит и реекспорт. Експедиция на стоките при внос, транзит и реекспорт от пристанище. Съгласовки, пристанищни складове и документи, магазинажи. Отговорност липси и повреди. Протоколи, актове, рекламации и искове. Филм и посещение на Контейнерен терминал Пристанище Варна-Запад.

ІІІ. Търговски и технически особености на международните превози с морски транспорт: Основни участници в транспортния процес по море – корабособственици, превозвачи, наематели, брокери, агенти, спедитори, пристанищни оператори, морска и пристанищна администрации, независими контролни организации и др. Организация на морските превози – трампово и линейно корабоплаване.
Основни търговско-технически характеристики на различните типове товарни кораби и тяхното приложение. Наемни ставки, морски навла, сталийно време, демюрейдж, диспач, дисбурсменти, брокераж, агентийско възнаграждение.
Основни документи – образци на коносамент, карго манифест,  нотис за готовност, стейтмънт на фактите, таймшийт и др.
География на морските превози – основни товаропотоци в световен и регионален мащаб.

ІV. Превози на опасни товари – IMO, IMDG code, специфика.

V. Международно морско право

 • Основни понятия в морското право
 • Правна регламентация на превозите по море и превозите по европейските вътрешни водни пътища
 • Видове договори за морски превоз
 • Офериране и договаряне във водния транспорт
 • Коносаменти и товарителници – видове и приложение

VІ. Спедиция и превоз на товари с морски транспорт и контейнерни превози

Световни контейнерни превозвачи. Видове контейнерно оборудване. Разлика между линеен и корабен агент. Структура на интермодалното навло. Фидериране. Структура на терминалните разходи. Условия за превоз – free, liner, комбинации. Видове вътрешен транспорт според превозвача и начини на отразяването им. Отговорности. Такси – демюрейдж, магазинаж, документи. Методики за изготвяне на калкулации и цени за конвенционални и специални товари. Превози на извънгабаритни товари (out of gauge).

VІІ. Структура на ИНКОТЕРМС 2010

VІІІ. Спедиция и превоз на товари по вътрешните водни пътища на Европа: Правни норми: спогодба CMNI относно договора за превоз и отговорността на превозвача; общи Условия на превозвачите по Рейн и Дунав - организации и институции, регулиращи тези превози.
Търговски и технически особености на международните превози с речен транспорт. Организация на корабоплаването по река Дунав: заявка за превоз; приемане и предаване на товарите; срок доставка; отговорности на страните;  открита и закрита навигация; отказ от договор за превоз;   претенции, искове, арбитраж.
Основни търговско-технически характеристики на различните типове речни и речно-морски товарни кораби. пристанища и товаропотоци по р. Дунав, възможности за превоз по европейските вътрешни водни пътища.

ІХ. Транспортни отговорности и застраховки: Видове транспортни застраховки. Застраховка „Товари по време на превоз” (Карго); Застраховка „Отговорност на превозвача”; Застраховка „Отговорност на спедитора”; Процедура при настъпване на застрахователно събитие.

План-график за провеждане на курса през 2020 г.:

07-11.12.2020 г.

Документи за записване: заявление, диплома за завършено образование и медицинска бележка от личния лекар.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТУК

Такса участие:

 • за участник от фирма - 480 лв. без ДДС (576 лв. с ДДС) 
 • за физически лица - 480 лв. 
 • за членове на НСБС c oтстъпка 25% - 360 лв. без ДДС (432 лв.  с  ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение, кафе паузи. Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС)
Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.
Таксата се превежда по банкова сметка в лева: Учебен център - НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG 08 UNCR 7000 1522 0994 82 BIC: UNCRBGSF
За допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 02 971 50 25  E-mail: office@nsbs.bg; secretariat@nsbs.bg

Записване за курс: Морска и речна спедиция

 

Другите за нас

Back to top