Учебен център - НСБС

Контейнерен транспорт и спедиция

Описание

Придобиване на професионална квалификация по "Мултимодален транспорт", част от професия "Спедитор-логистик", Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика". Обучението осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията, съгласно националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти) и европейската квалификационна рамка ECVET. Приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН , което позволява да практикувате професията и е припознато в страните от ЕС.

Електронна книга

Компетенции

 • Правна регламентация за интермодалните контейнерни превози
 • Технология на интермодалните контейнерни превози
 • Специфики на контейнерните превози по море
 • Специфики на контейнерните превози със сухопътен транспорт
 • Превоз на опасни товари с контейнерен транспорт
 • Видове контейнери и тяхната спецификация
 • Процедури при контейнеризация на стоките
 • Ценообразуване при контейнерните превози
 • Използване на правилата ИНКОТЕРМС 2010
 • Застраховки при контейнерните превози

Курс за придобиване на професионална квалификация по

"Контейнерен транспорт и спедиция", част от професия "Спедитор-логистик", 
Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

 

Съгласно националната квалификационна рамка (ДОС) и европейската квалификационна рамка ECVET. Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН , което е припознато в страните от ЕС.

Курсът е с практическа насоченост и методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения
 • допълнителна самоподготовка с електронна платформа MOODLE

Целева аудитория: служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с контейнерни превози или ползващи контейнерен транспорт.

Целта на обучението е да се добият следните знания: 

 • правна регламентация на водния и мултимодалния транспорт
 • правна регламентация на фигурата на спедитора и ролята му в контейнерните превози
 • технологията на интермодалните контейнерни превози
 • видове контейнери и тяхното приложение
 • специфики на контейнерните превози по море
 • специфики на контейнерните превози по шосе и жп
 • пристанищна обработка на контейнери, процедури при контейнеризация и деконтейнеризация на товарите 
 • транспортни документи и приложението им в контейнерните превози
 • особеностите при ценообразуването в контейнерния транспорт
 • превоз на опасни товари с контейнери
 • Инкотърмс 2010
 • транспортни застраховки

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА:

1. Общи знания за водния и мултимодален транспорт и въведение в спедицията:

 • Правна регламентация на водния и мултимодалния транспорт;
 • Отговорност на мултимодалния транспортен оператор;
 • Правна регламентация на фигурата на спедитора;
 • Превозни документи – видове и приложението им в контейнерния транспорт;
 • Форми на разплащане във външната търговия и връзката им с товарните документи;
 • Условия на доставка Инкотермс 2010 и практическото им приложение при доставки, осъществявани с контейнерен транспорт.

2. Въведение в контейнерния транспорт:

 • Видове контейнери и тяхното приложение;
 • Идентификация на контейнерите;
 • Маркировка на контейнерите;
 • Технология на интермодалните контейнерни превози, основни участници в транспортната схема и взаимоотношения между тях;
 • FCL и LCL превози.

3. Специфики на контейнерните превози по море:

 • Особености при ценообразуването в контейнертите превози по море;
 • Процедури по договаряне на контейнерния превоз по море;
 • Пристанищна обработка на контейнерите, процедури при контейнеризация и деконтейнеризация на товарите;
 • Особености при внос/износ/транзит на товари с контейнерен транспорт;
 • Практически примери, разглеждане/попълване на документи.

4. Превоз на  опасни товари с контейнери:

 • IMDG код - общи положения;
 • Специфики при превоза на опасни товари с контейнери;
 • Маркировка на контейнерите с опасни товари;
 • Добри практики за управление на риска при превоз на опасни товари.

5. Пристанищна обработка на контейнерите, процедури при контейнеризация и деконтеризация на товарите.

Документи за записване: заявление, диплома за завършено образование и медицинска бележка от личния лекар.  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТУК

Такса участие:

 • за участник от фирма  - 320 лв. без  ДДС (384 с ДДС)
 • за физически лица  - 320 лв.
 • за членове на НСБС с отстъпка 25% -  240 лв. без ДДС (288 лв. с ДДС) 

Цената включва: достъп до платформата MOODLE, учебни материали, кафе паузи.
Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС).
Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.

Таксата се превежда по банкова сметка в лева: Учебен Център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG 08 UNCR 7000 1522 0994 82 BIC Code UNCRBGSF
За допълнителна информация: тел: 971 48 22; 971 50 25   е-mail: office@nsbs.bg; secretariat@nsbs.bg

Записване за курс: Контейнерен транспорт и спедиция

 

Другите за нас

Back to top