Учебен център - НСБС

Консултант по безопасността - опасни товари АДР

Описание

Обучението се провежда в съответствие с текстовете на ратифицираната от Република България Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе - АДР и съгласно Наредба № 40 от 14.01.2004 г.

Електронна книга

Компетенции

 • Европейска спогодба ADR
 • Процедури при изпращане на пратки съдържащи опасни товари
 • Обработка на опасни стоки включени в транспортни пратки
 • Възможни често срещани изключения от правилата на АДР
 • Складиране и обработка на опасни товари

Специализиран курс за придобиване на професионална квалификация

„Консултант по безопасността при превоз на опасни товари“
съгласно Спогодба ADR  

Съгласно Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. всяко предприятие, чиято дейност включва превоз на опасни товари по шосе, или свързани с това дейности по опаковане, товарене, пълнене или разтоварване на опасни товари, определя един или повече консултанти по безопасността на превоза на опасни товари, чиято задача е да помагат за предотвратяването на рисковете, присъщи на тези дейности, за населението, различните видове имущество или околната среда.
Съгласно чл.6, ал.1 (изм. 23.09.2017 г.)  фирмите извършващи спедиторска дейност, в случай че извършват превоз на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари или държат на временен склад, натрупват, опаковат или поемат доставката на такива товари като част от транспортната операция трябва да имат консултант по безопасността по АДР.
Съгласно чл. 16 на Наредбата, консултантът трябва да притежава познания, придобити чрез посещение на курсове за професионално обучение, и удостоверение за успешно положен изпит. Задължения на консултантите по безопасността

Учебен център – НСБС ЕООД има издадено Разрешение № 167 за извършване на обучение на консултанти по безопасността за превоз на опасни товари  от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в сила до декември 2021 г.

Целева аудитория: служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски и химически предприятия, които извършват транспортиране, товарене и разтоварване, както и складиране  на опасни товари.
Главната цел на обучението е да се предадат структурирани познания и професионална квалификация за изпълнение на функциите на „Консултант по безопасността при превозите на опасни товари“. Обучението се провежда в съответствие с текстовете на ратифицираната от Република България Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – АДР.

Форма на обучението: дневна, присъствена
Разпределение на учебните часове: 8 часа на ден
Продължителност на обучението: 64 учебни часа, разпределени по модули:

 1. Основен модул „Общи теми“ – 40 учебни часа (5 учебни дни, задължителен модул)
 2. Модул „Клас 1“ – 4 учебни часа
 3. Модул „Клас 2“ – 4 учебни часа
 4. Модул „Класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9“ – 8 учебни часа   
 5. Модул „Клас 7“ – 4 учебни часа  
 6. Модул „Товари с номер по ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационно гориво, класифицирано по номер на ООН 1268 или 1863“ – 4 учебни часа   

Изпитът е писмен и се провежда в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", София по предварително изготвен график за изпитни дати, при спазване на изискванията на т. 1.8.3.12 от Приложение А на Спогодба АДР, като е съобразен с изискванията на Наредба № 40 на МТИТС, МВР и МОСВ (ДВ бр.15/2004 г.) .

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТУК.

Такса участие:

 • за участник от фирма - 550 лв. без ДДС  (660 лв с ДДС)
 • за членове на НСБС  с отстъпка 10%  - 500 лв. без ДДС (600 лв с ДДС ).

Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявление за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.

Допълнително се заплаща издание в два тома "Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе" - 50 лв без ДДС (60 лв с ДДС).

Таксата се превежда по банкова сметка в лева: Учебен център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК     IBAN–BG08UNCR7000 1522 0994 82  BIC Code UNCRBGSF
За допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 0879 60 96 50,  E-mail: office@nsbs.bg; secretariat@nsbs.bg   

Записване за курс: Консултант по безопасността - опасни товари АДР

 

Другите за нас

Back to top